Ống Gió vuông 500 - tôn kẽm  


ống gió mạ kẽm500x500x0,58-TD.TG.OG.032

ống gió mạ kẽm500x500x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.032
Kích thước: 500x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):445.440 ₫

ống gió mạ kẽm500x550x0,58-TD.TG.OG.033

ống gió mạ kẽm500x550x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.033
Kích thước: 500x550
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

ống gió mạ kẽm500x600x0,58-TD.TG.OG.034

ống gió mạ kẽm500x600x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.034
Kích thước: 500x600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):489.984 ₫

ống gió mạ kẽm500x650x0,58-TD.TG.OG.035

ống gió mạ kẽm500x650x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.035
Kích thước: 500x650
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):512.256 ₫

ống gió mạ kẽm500x700x0,58-TD.TG.OG.036

ống gió mạ kẽm500x700x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.036
Kích thước: 500x700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):534.528 ₫

ống gió mạ kẽm500x750x0,58-TD.TG.OG.037

ống gió mạ kẽm500x750x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.037
Kích thước: 500x750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):556.800 ₫

ống gió mạ kẽm500x800x0,58-TD.TG.OG.038

ống gió mạ kẽm500x800x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.038
Kích thước: 500x800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):579.072 ₫

ống gió mạ kẽm500x850x0,58-TD.TG.OG.039

ống gió mạ kẽm500x850x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.039
Kích thước: 500x850
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):601.344 ₫

ống gió mạ kẽm500x900x0,58-TD.TG.OG.040

ống gió mạ kẽm500x900x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.040
Kích thước: 500x900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):623.616 ₫

ống gió mạ kẽm500x950x0,58-TD.TG.OG.041

ống gió mạ kẽm500x950x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.041
Kích thước: 500x950
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):645.888 ₫

ống gió mạ kẽm500x1000x0,58-TD.TG.OG.042

ống gió mạ kẽm500x1000x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.042
Kích thước: 500x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):668.160 ₫

ống gió mạ kẽm500x1050x0,58-TD.TG.OG.043

ống gió mạ kẽm500x1050x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.043
Kích thước: 500x1050
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):690.432 ₫

ống gió mạ kẽm500x1100x0,58-TD.TG.OG.044

ống gió mạ kẽm500x1100x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.044
Kích thước: 500x1100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):712.704 ₫

ống gió mạ kẽm500x1150x0,58-TD.TG.OG.045

ống gió mạ kẽm500x1150x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.045
Kích thước: 500x1150
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):734.976 ₫

ống gió mạ kẽm500x1200x0,58-TD.TG.OG.046

ống gió mạ kẽm500x1200x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.046
Kích thước: 500x1200
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):757.248 ₫

ống gió mạ kẽm500x1250x0,58-TD.TG.OG.047

ống gió mạ kẽm500x1250x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.047
Kích thước: 500x1250
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):779.520 ₫

ống gió mạ kẽm500x1300x0,58-TD.TG.OG.048

ống gió mạ kẽm500x1300x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.048
Kích thước: 500x1300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):801.792 ₫

ống gió mạ kẽm500x500x0,75-TD.TG.OGV75.032

ống gió mạ kẽm500x500x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.032
Kích thước: 500x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):576.000 ₫

ống gió mạ kẽm500x550x0,75-TD.TG.OGV75.033

ống gió mạ kẽm500x550x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.033
Kích thước: 500x550
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):604.800 ₫

ống gió mạ kẽm500x600x0,75-TD.TG.OGV75.034

ống gió mạ kẽm500x600x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.034
Kích thước: 500x600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):633.600 ₫

ống gió mạ kẽm500x650x0,75-TD.TG.OGV75.035

ống gió mạ kẽm500x650x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.035
Kích thước: 500x650
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):662.400 ₫

ống gió mạ kẽm500x700x0,75-TD.TG.OGV75.036

ống gió mạ kẽm500x700x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.036
Kích thước: 500x700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):691.200 ₫

ống gió mạ kẽm500x750x0,75-TD.TG.OGV75.037

ống gió mạ kẽm500x750x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.037
Kích thước: 500x750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):720.000 ₫

ống gió mạ kẽm500x800x0,75-TD.TG.OGV75.038

ống gió mạ kẽm500x800x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.038
Kích thước: 500x800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):748.800 ₫

ống gió mạ kẽm500x850x0,75-TD.TG.OGV75.039

ống gió mạ kẽm500x850x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.039
Kích thước: 500x850
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):777.600 ₫

ống gió mạ kẽm500x900x0,75-TD.TG.OGV75.040

ống gió mạ kẽm500x900x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.040
Kích thước: 500x900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):806.400 ₫

ống gió mạ kẽm500x950x0,75-TD.TG.OGV75.041

ống gió mạ kẽm500x950x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.041
Kích thước: 500x950
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):835.200 ₫

ống gió mạ kẽm500x1000x0,75-TD.TG.OGV75.042

ống gió mạ kẽm500x1000x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.042
Kích thước: 500x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):864.000 ₫

ống gió mạ kẽm500x1050x0,75-TD.TG.OGV75.043

ống gió mạ kẽm500x1050x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.043
Kích thước: 500x1050
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):892.800 ₫

ống gió mạ kẽm500x1100x0,75-TD.TG.OGV75.044

ống gió mạ kẽm500x1100x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.044
Kích thước: 500x1100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):921.600 ₫

ống gió mạ kẽm500x1150x0,75-TD.TG.OGV75.045

ống gió mạ kẽm500x1150x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.045
Kích thước: 500x1150
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):950.400 ₫

ống gió mạ kẽm500x1200x0,75-TD.TG.OGV75.046

ống gió mạ kẽm500x1200x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.046
Kích thước: 500x1200
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):979.200 ₫

ống gió mạ kẽm500x1250x0,75-TD.TG.OGV75.047

ống gió mạ kẽm500x1250x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.047
Kích thước: 500x1250
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.008.000 ₫

ống gió mạ kẽm500x1300x0,75-TD.TG.OGV75.048

ống gió mạ kẽm500x1300x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.048
Kích thước: 500x1300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.036.800 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
129  -4,815,461
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com